Regulamin eventu

Regulamin Eventów odbywających się w ramach magiatalentu.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Evetów, których Organizatorem jest firma GTS JUSTYNA LIBER ul. Koszelew 7/29 42-500 Będzin
  NIP: 9541329153.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Eventów i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: GTS JUSTYNA LIBER ul. Koszelew 7/29 42-500 Będzin NIP: 9541329153 zwana dalej „Organizatorem”.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Event lub konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Evencie.

 

 • 2. Zgłoszenie udziału

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Eventu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym

wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do

formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw

firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Evencie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Eventu o czym informuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.magiatalentu.pl
 2. Uczestnik może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@libersgroups.com
 3. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą

potwierdzeniem udziału.

 • 3. Płatności

 

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Evencie zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Eventu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Eventu.
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem, za pośrednictwem płatności online lub za pośrednictwem terminala gotówkowego w trakcie trwania konferencji. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
 4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału.
 5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Evencie.

 

 • 4. Rezygnacja z uczestnictwa

 

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Evencie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Eventu Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Evencie.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: biuro@libersgroups.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 4. W przypadku braku uczestnictwa w Evencie i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Evencie zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem. Powyższe nie dotyczy konsumentów, którzy w przypadku braku uczestnictwa w Evencie i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych kosztów związanych ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Evencie.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
 6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e- mail: biuro@libersgroups.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 8. oznaczenie Uczestnika, Partnera lub Zamawiającego – imię, nazwisko, adres do

korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

 1. przedmiot reklamacji,
 2. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1 Organizator

poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin

na rozpatrzenie reklamacji.

 1. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji

w formie, w której zgłosił reklamację.

 

 • 5. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego Eventu.
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.

 

 • 6. Odpowiedzialność Uczestników

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.

Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Eventu.

 • 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Koszt przejazdu na Event Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego

niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Eventu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy

Kodeksu Cywilnego.

 1. Akceptacja Regulaminu Eventu stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności

serwisów firmy GTS Justyna Liber.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.